انتشارات دین پژوهان

 

جهانی شدن و دین

جستارهای عاشورایی
سلسله مباحث علمی دین پژوهان
تهیه کننده : دبیرخانه دین پژوهان کشور
ویراستار : محمد نصیری، آیت پیمان
ناشر : دارالتهذیب
شمارگان : ۲۰۰۰
چاپخانه : نقش

پژوهش ها و پژوهشگران برتر حوزه دین

پژوهش ها و پژوهشگران برتر حوزه دین
تهیه کننده : دبیرخانه دین پژوهان کشور
ناشر : موسسه انتشارات احیاگران
ویراستار : محمد بدیعی
نوبت چاپ : اول بهار ۱۳۸۲
چاپخانه : شریعت
شمارگان : ۱۰۰۰

جستارهای عاشورایی

جهانی شدن و دین
فرصت ها و چالش ها
مقالات چهارمین کنگره دین پژوهان
به اهتمام : محمد جواد صاحبی
ویراستار : محمد بدیعی
ناشر : احیاگران
نوبت چاپ : اول تابستان ۱۳۸۲
شمارگان : ۲۰۰۰
چاپخانه : شریعت

دانلود
دانلود
دانلود

آسیب ها ، کاستی ها ، بایسته ها

کتاب دینی
آسیب ها ، کاستی ها ، بایسته ها
تهیه کننده : دبیرخانه دین پژوهان کشور
ویراستار : سید محمدباقر میرعبداللهی
صفحه آرایی : سید ستار میراحمدی
نوبت چاپ : اول تابستان ۱۳۸۱
چاپخانه : شریعت
شمارگان : ۱۵۰۰

جهانی شدن و دین

جهانی شدن و دین
فرصت ها و چالش ها
مقالات چهارمین کنگره دین پژوهان
ویراستار : محمد بدیعی
چاپ اول : اردیبهشت ۱۳۸۲
شمارگان : ۱۰۰۰
چاپخانه : نمونه

موانع ، تنگناها و بایسته ها

دین پژوهی (۱)
(موانع ، تنگناها و بایسته ها)
مؤلفان :
عده ای از اساتید حوزه و دانشگاه
تهیه و تنظیم :
دبیرخانه دین پژوهان کشور
تعداد : ۳۰۰۰
تاریخ : ۱۳۷۸

دانلود
دانلود
دانلود

جهانی شدن و دین

جهانی شدن و دین
جهان گرایی و جهانی سازی
تهیه کننده : دبیرخانه دین پژوهان کشور
ناشر : موسسه انتشارات احیاگران
ویراستار : سید ابوافضل طریقه دار
صفحه آرایی : سید ستار میراحمدی
نوبت چاپ : اول بهار ۱۳۸۲
شمارگان : ۱۰۰۰

دین پژوهی در جهان معاصر

دین پژوهی در جهان معاصر
تهیه کننده : دبیرخانه دین پژوهان کشور
ناشر : موسسه انتشارات احیاگران
نوبت چاپ : اول بهار ۱۳۸۱
چاپخانه : شریعت
شمارگان : ۱۰۰۰

مناسبات دین و فرهنگ

مناسبات دین و فرهنگ
در جامعه ایران
مقالات سومین کنگره دین پژوهان
نوبت چاپ : اول بهمن ۱۳۸۰
شمارگان : ۱۰۰۰

دانلود
دانلود
دانلود