العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
شنبه 1 مهر 1402
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 16335      تاریخ : 1396/7/16 09:41:07      بخش : بنر print

برنامه روز اول سفر دبیرخانه دین پژوهان کشور به اروپا:

دیدار دکتر آیت پیمان و سید علی موجانی در خصوص همکاری های شیعه پژوهی
دیدار دکتر آیت پیمان«مدیر دبیرخانه دین پژوهان کشور» با سید علی موجانی« رایزان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » در خصوص همکاری های شیعه پژوهی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دبیر خانه دین پژوهان کشور ؛ دکتر پیمان امروز در اولین روز سفر خویش، با ورود به برلین پایتخت آلمان در جلسه و دیداری با سید علی موجانی رایزان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برلین طی مذاکراتی نسبت به پیشینیه ی فعالیت های این نمایندگی و برنامه های مهم در دست اقدام صحبت و گفتگو شد.
:mortar_board:در این دیدار، برنامه های دو روزه کنفرانس علمی پژوهی هزاره مدرسه علمی شیعه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در پایان این نشست نیز ، در زمینه همکاری ها و تعاملات لازم در مسائل شیعه پژوهی تبادل نظر شد. 

برنامه روز دوم سفر: دیدار دکتر آیت پیمان  با رایزن فرهنگی ایران در کشور اتریش

دکتر آیت پیمان با جناب دکتر محمدرضا وصفی رایزن فرهنگی ایران در کشور اتریش دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دین پژوهان کشور؛ دکتر آیت پیمان با جناب دکتر محمدرضا وصفی در زمینه ی شیعه شناسی و شیعه پژوهی دیدار و گفتگو کرد.
در این گفتگو ، پیرامون وضعیت مسلمانان به خصوص شیعیان و فعالان شیعه و مراکز و مساجد و همینطور برنامه های روحانیون ایرانی و غیر ایرانی مقیم در وین صحبت و گفتگوی مفصل شد.
در ادامه این نشست ، نسبت به وضعیت مراکز علمی و آموزشی و زمینه های شیعه پژوهی و شیعه شناسی در وین مذاکره و گفتگو شد.
در این دیدار ، پیرامون زمینه های تعامل و همکاری مجمع جهانی شیعه شناسی با نمایندگی های فرهنگی در اروپا تبادل نظر شد.
دکتر آیت پیمان با اعضای مختلف هیئت های علمی و میهمانان کنفرانس هزاره مکتب مدرسه علمی شیعه در برلین دیدار و گفتگو کرد .
وی تصریح کرد؛ در پایان برنامه ها و بازدید خویش و برای هماهنگی و برنامه ریزی ها فعالیت های علمی و تلاش های شیعه پژوهی در دانشگاه های فرانسه به پاریس سفر خواهد کرد.

برنامه روز سوم سفر ریاست مجمع جهانی شیعه شناسی به برلین:

پيام حضرت آيت االله العظمي مكارم شيرازي به كار گاه مطالعات شیعه پژوهی با عنوان هزار سال مدرسة شيعي - برلین 14 و 15 مهر 1396:

بسم االله الرحمن الرحيم
قبل از هر چيز لازم ميدانم تشكيل ايـن كنگـرة باشـكوه را بـه همـة شـما بـرادران و خـواهران عزيـز و
دستاندركاران تبريك گويم. به يقين تشكيل چنين كنگرهاي در اين مكان و در اين زمان با آن هدف عـالي از
كارهاي فرهنگي بسيار پرارزش است و به يقين در پيشرفت مكتب اهل بيت(عليهم السلام) اثر مثبت دارد.
در آن زماني كه مرحوم شيخ طوسي شيخالطائفه بر اثر آزار نااهلان از بغداد به نجف اشرف آمـد و اسـاس
حوزة علميه را در جوار حرم اميرمؤمنان علي(ع) بنا نهاد فصل تازهاي از تلاشهاي علمي شيعيان گشوده شد و
روز به روز بر شكوه و عمق آن افزوده گرديد.
به موازات اين حوزة علميه بزرگ، در شهر مقدس قم نيز از زمان ائمة هدي(عليهم الـسلام) راويـان اخبـار
اهلبيت(عليهم السلام) پايهگذار حوزهاي شدند كه با گذشت زمان گسترش يافت.
سپس در ساير شهرهاي بزرگ ديگر اعم از شهرهاي مهم عراق و لبنان و سوريه و شهرهاي مختلـف ايـران
حوزهها يكي بعد از ديگري تأسيس شد و الان بزرگترين حوزة علميه را عالم تشيع دارد و خوشبختانه انـواع
علوم اسلامي در اين حوزهها پرورش يافت و دامنة آن روز به روز گسترده شد.
ما معتقديم دنياي امروز از ماديگري خسته شـده و رو بـه مكتـبهـاي الهـي و معنـوي آورده و در ميـان
مكتبهاي الهي مكتبي كه عقلانيت و علم را در رأس تعليمات خود قرار داده مكتب اهل بيت(عليهم الـسلام)
است، هرچند متأسفانه خبررساني كافي در اين زمينه نشده است. اميـدواريم ايـن برنامـة شـما پايـهاي بـراي
خبررساني بيشتر و بهتر در اين زمينه باشد.
البته ما هم تصميم گرفتيم كه در سال آينده كنگرهاي تحت عنوان نقش شيعه در پيـدايش و گـسترش علـوم
اسلامي در حوزة علميه قم داشته باشيم. از همة دانشمندان اسلام اعم از شيعه و اهل سنت كـه داراي تعـصب
خاصي نباشند و حتي از شرقشناسان نيز دعوت به عمل آوردهايم و هر يك از علوم اسـلامي را جداگانـه بـه
گروهي سپردهايم و اميدواريم محصولش دهها جلد كتاب در زمينة نقش شيعه در پيدايش و گسترش اين علـوم
باشد، البته تجربيات شما براي ما با ارزش است و اميدواريم تجربيات گستردة حوزة علميه قم نيز زمينهاي براي
آيندگان فراهم كند تا مكتب اهلبيت (عليهم السلام) كه همچنان در مظلوميت قرار دارد به همگان معرفي شود
و جايگاه خود را در افكار عمومي پيدا كند.
از اين كه توفيق حاصل شد نمايندهاي به نام حجت الاسلام آقاي خوشخو بـراي شـركت در كنگـرة شـما
بفرستيم خوشوقتيم و بار ديگر ازهمة شما عزيزان و دستاندركاران تشكر ميكنم و شما را بـه خـداي بـزرگ
ميسپارم.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لیست سخنرانان کنگره:

موجانی:
*
11:35 - 12:05 Sixth Session, Keynotes and Discussions
Panel Chair: Dr Peyman Ayat


11:40 -11:55
Keynote: Ayatollah Reza Ramezani, Imam and Director of Islamic Center of Hamburg
Shi’a and contemporary Europe
11:55 - 12:05 Q&A, Discussion
12:05 - 13:30 Praying time/ Lunch

*
13:30 - 15:10 Seventh Session: Shi'a and the modern world
Panel Chair: Dr Mohammad Ali Kazembeyki, University of Tehran

Podium:
13:35 - 13:55
Dr Abdolmajid Mobaleghi, Research Centre of Qum Seminary, Iran
Analytical historiography of Shiite jurisprudence in the public domain and the theory of Allama Na'ini
13:55 - 14:15
Dr Oliver Scharbrodt; University of Chester, UK
Sayyid Jamal Al-Din “Al-Afghani“(1838/9-1897): ‘Irfan and Modern Islamic Activism
14:15 - 14:35
Dr Mohammad Reza Kalantari; University of London, UK
The turbulence relationship: Najaf and Tehran seminaries at the midst of constitutional revolution
14:35 - 15:05 Q&A, Discussion
15:10 - 15:25 Coffee Break

*
15:25 - 16:00 Final Session: Celebrating the scholars of Islam and Shi'ism
Panel Chair: Dr Mahdi Serdani; Germany

15:30 -15:40
Statement and report of the secretariat of the Book of the Year by Dr Mohsen Javadi, Secretary of the Book of the Year
15:40 - 15:50
Book presentation: Kritik der westlichen Philosophie in Iran, Zum geistesgeschichtlichen Selbstverständnis von Muhammad Husayn Tabatabai und Murteza Mutahari: Iran and Shiism, Selected German Literature on issues of Islam
15:50 - 16:10
The award of the Islamic Republic of Iran to 5 scholars and writers of German speaking world in the field of Islamic studies and Iran
:black_small_square: Prof. Dr. Joseph van Ess
:black_small_square: Dr. GerhardBöwering
:black_small_square: Prof. Dr. Desmond Durkin-Meisterernst
:black_small_square: Prof. Dr. Wolfram Kleiss
:black_small_square: Dr.UrsGösken
16:00 Closing
*
17:00 - 18:30
Special performance
“Ta’ziya”

مقاله دکتر آیت پیمان استاد دانشگاه بین المللی دانشگاه اهل بیت نقش مکتب علمی امام صادق ع 

در پیدایش و گسترش علوم اسلامی وعلوم انسانی در هزاره فرهنگ و تمدن جهان:

بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده مقاله ؛ 
امام صادق علیه السلام ، پژوهشگری فعال ، متفکری بزرگ ، آشنای با علوم عصری و نخستین دانشمند جامع  است که مدرسه علوم را در اسلام تاسیس کرد و بر پیدایش و گسترش علوم اسلامی و انسانی در سطح جهان تاثیر گذاشت .
آن پیشوا و دانشمند بزرگ ، و مغز متفکر و نخبه علمی ،  به تبین اسلام راستین ، یعنی اسلام وحی ، اسلام انبیاء ، اسلام نبوت ، اسلام امامت پرداخت ، و با کوشش خستگی ناپذیر،  پیرایه های بسته شده به اسلام را از جانب جریانات فکری داخلی و مکتب های وارداتی زدود. 
امام برای گسترش علوم ، فرهنگ ومدنیت چندین مرحله را کنار هم به پیش برد ، و رشته ها و  سر فصل هائی علمی برای رشد بشر ایجاد و در مدرسه و مکتب علمی مدینه در آن عصر تاسیس کرد مانند :
1- اخلاقیات یا توسعه ارزش ها
2- تربیت شاگردان زبده و متخصص در همه علوم.
3- گفتگو با سران و ایدئدلوگ های ادیان و مذاهب که هریک از این عناوین پژوهش هاو تفاسیر گسترده ای بر اساس مستندات موجود را می طلبد .
طبق نظر اجماعی کثیر از دانشمندان جهان ، حجم گسترده و عظیم فعالیت  علمی  امام جعفر ابن محمد الصادق ع و سپس تداوم آن  در رشته های متعدد توسط شاگردان آن مکتب علمی  ، سبب زیر ساخت فرهنگ و تمدن غنی اسلام را فراهم کرد ، و گویای اثر گذاری امام بر فرهنگ و تمدن اسلامی و درپی آن تاثیر گذاری مثبت و موثر و انکار ناپذیر بر فرهنگ ها و تمدن های جهان شد.

سخنان تامل برانگیز دختری ایرانی که در هلند به مدارج بالای دانشگاهی رسیده است، اما نظرش در مورد ایران اینگونه است، برای مشاهده کلیک نمائید

https://telegram.me/clipnewss 

روز اول کنفرانس:

گزارش تصویری ازكنفرانس بین المللی علمی و پژوهشی هزاره مدرسه علمی شيعه - برلین 14 و 15 مهر 1396:
«مجمع جهانی شیعه شناسی» برای مشاهده کلیک نمائید:

http://shiastudies.com/fa/44630/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86/

گزارش تصویری روز دوم كنفرانس بین المللی علمی و پژوهشی هزاره مدرسه علمی شيعه - برلین 14 و 15 مهر 1396:

shiastudies.com

 

 

 

 

 


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت