گزارش تصویری/رویکرد شناسی پژوهش های عاشورایی حوزه

رویکرد شناسی پژوهشهای عاشوریایی حوزه عنوان نشست علمی است که توسط استاد صفری فروشانی مدیر دایره المعارف اهل بیت در دبیرخانه دین پژوهان برگزار شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.